EN YENİ İÇERİKLER

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi)

Adalet ve Kalkınma Partisi (kısaca AK PARTİ ya da AKP), 14 Ağustos 2001'de kurulan bir Türk siyasî partisi. Kasım 2015'te yapılan son seçimde %49,50 oy oranıyla TBMM'de 317 Milletvekili elde etti ve tek başına iktidar oldu. Genel başkanı Ahmet Davutoğlu, aynı zamanda Başbakandır; önceki genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan, partinin siyasi yelpazedeki yerinin muhafazakâr demokratlık olduğunu belirtmiştir. Kurucuları...

Davranışsalcılık

Sosyal fenomenleri bir açıklama biçimi. Ortaya çıkmasında pozitivizmin büyük rolü olmuştur. Buna göre, bilimsel açıklamada müesseselerin tasvir edilmesindense, gözlenmeye müsait, gözlenebilir ve gözlenmiş insan davranışları üzerinde durulmalıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyaset bilimi çevrelerinde çok etkili olmuştur. Bu akım, siyasal çalışmaların vurgulamalarını bu çalışmaların geleneksel...

Çoğulculuk (Pluralizm)

Toplumsal çeşitliliğin doğal ve olağan bir vaha olduğuna inanma: Sosyolojik çoğulculuk. Modern (açık) toplumlarda iktidarın yaygın ve parçalı bir dağılım göstermesi: Siyasi çoğulculuk. Farklı değer sistemlerinin karşılaştırılabilir olmadığını ve hiyerarşik bir sıraya sokulamayacağını kabul etme: Ahlaki-felsefi çoğulculuk. Bu çoğulculuk anlayışlarının hepsinin siyasi sonucu, devletin belli...

Bileşik Devlet

Bileşik devlet, iki veya daha çok devletin sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden meydana gelmiş bir devlet çeşididir. Bu tür devletlerde;yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip ayrı devletler vardır. Bileşik devletlerde birden fazla anayasa ve hukuk düzeni yürürlüktedir. Bileşik devletler kendi içinde "devlet birlikleri" ve...

Baskı Grubu

1- Hükümetin politikalarını veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla örgütlenmiş olan daimi ve sistemli olarak bu istikamette gayret gösteren grup. 2- Siyasi yönetimi taleplerinin tatmini doğrultusunda etkileme gücüne sahip çıkar grubu. Tipik örnekleri işçi, işveren ve üreticilerin kurduğu sendikalar ve derneklerdir. Demokratik sistemde baskı gruplarının faydaları ve...

Baas

Yeniden diriliş anlamına (resurrection) gelen Arapça bir kelime. Arap dünyasında hem bir ideolojiyi hem de bu ideolojinin taşıyıcısı olan siyasi partileri adlandırmak için kullanılan bir kavram. İdeoloji olarak, Marksizmin toplumsal analizini pan-Arabizm idealiye birleştirme teşebbüsü. Baas akımı, İslami referansları dışlayarak veya ikinci plana iterek milli...

Azınlıklar

Çok sık kullanılan ve fakat kesin bir anlam verilmesi aynı derecede kolay olmayan bir kavram. Genel olarak geniş toplum kesimlerine karşı sayıca az olan grupları ifade etmek için kullanılır. Azınlık olma durumu geleneksel (aristokrasi), sosyo-ekonomik (çok zenginler veya çok fakirler), kültürel (klasik müzik severler),...

Ayrımcılık (Diskriminasyon)

Kişilere ve gruplara gerçekten sahip oldukları veya sahip oldukları varsayılan bir özellikten dolayı diğerlerine olduğundan daha farklı muamele etmek. Farklı muamelenin ille de negatif (negatif ayrımcılık) olması gerekmez; pozitif de olabilir (pozitif ayrımcılık). İlkinde, muhtemelen, bir haksızlığa uğrama; ikincisinde ise, muhtemelen, bir imtiyaza mahzar olma,...

Askeri Rejim

Egemenin siyasi iktidarının onun askeri hiyerarşi içindeki konumuna dayandığı bir rejim. Askeri rejim, en üst siyasi kararların sadece veya büyük ölçüde silahlı kuvvetler mensupları tarafından alındığı rejimdir. Askeri rejimin -demokrasinin olmayışına ilaveten- en belirgin özelliği sivil haklara ve bireysel özgürlüklere riayet etmemesidir.

Aristokrasi

Aristokrasi, etimolojik olarak "en iyilerin idaresi" demektir. Eski Yunan'da bu kavram aristokrasi kelimesiyle tam olarak açıklanıyordu, fakat bu hükümet şekli Yunanistan'da doğmadığı gibi, oraya has da değildir: bütün toplumların gelişmesinde monarşi yerini oligarşiye bıraktığı veya oligarşinin baskısı altına girdiği zaman aristokrasi ortaya çıkar. Yunanlılarda...