Hükümsüz Kalma

0
77

Hükümsüz kalma: Verilmiş olduğu yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamamış olan kanun teklifleri ile yazılı soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerinin düşmesi ve geçerliliğini yitirmesi durumudur. Bunlardan kanun teklifleri sonraki yasama dönemlerinde milletvekilleri tarafından yenilenebilir. Yenilenen teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar, Dilekçe Komisyonu raporları, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon raporları, kesinhesap kanunu teklifleri, tezkereler ile Meclis soruşturması önergeleri ve Meclis soruşturması komisyonu raporları ile bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan yürürlükteki kanun hükmünde kararnameler hükümsüz sayılmayan işlerdir (İçtüzük Madde  77).