AYM’den Erdoğan’a kanun hatırlatması: “Kanunları değiştirmek TBMM’nin görevidir”

0
34
Recep Tayyip Erdoğan

Anayasa Mahkemesi, yeni dönemde keyfi yasama aracı olarak kullanılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile ilgili Saray’a “Kanunla düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapılamaz” dedi. AYM, Cumhurbaşkanlığı kurulları olan Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlıkları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin CBK ile kurulan Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (I) Sayılı Cetvel’ine eklenmesi ve bu sayede bu başkanlıkların bütçeleme ve denetim esaslarının genel bütçe kapsamında değerlendirilmesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını karara bağladı. CHP’nin kanunla düzenlenen bir konuda CBK ile değişiklik yapılamaya iddiasını haklı bulan mahkemenin kararı özetle şöyle:

“Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılamaz. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olup yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kalmaktadır.

Dava konusu kural 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Kanunları değiştirmenin TBMM’nin görev ve yetkileri kapsamında bulunduğu ve 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğiyle bu hususta farklı bir düzenleme öngörülmediği gözetildiğinde kuralın yürütme yetkisine değil yasama yetkisine ilişkin olduğu açıktır. Dolayısıyla kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesiyle bağdaşmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.”