Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete’nin içinde ne olduğu ve yayımlanmasına ilişik kararnamenin iptal istemini reddetti

0
34
Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete’nin yalnız ‘Lüzum görüldüğünde matbu olarak yayımlanmasını’ ve meslek kuruluşları tarafınca Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle gönderilen yönetmelik, bildiri ve öteki düzenleyici yönetimsel işlemlerin müsait görülmemesi halinde iadesini öngören cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptal istemini reddetti.

Resmi Gazete‘de yer edinen karara gore, CHP, 30479 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Resmi Gazete Ile alakalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 6’ncı maddesindeki birtakım hükümlerin anayasaya aykırı olduğu sebebi öne sürülerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, mevzubahis kararnamenin 2’nci maddesinde Resmi Gazete’nin web ortamında yayımlanmasının esas bulunduğunun belirtildiği, ‘lüzum görüldüğü takdirde’ ifadesiyle de gereksinim duyulan sayıda basılarak yayımlanmasının yargı dibine alındığı açıklandı. Herkesi ilgilendiren mevzularda internetten erişimde yaşanabilecek teknik aksaklıklarda ve web kullanıcısı olunmaması halinde Resmi Gazete’ye erişimin olası olmayacağı ileri sürülen başvuruda, alakalı maddenin iptali istendi.

İptali istenen 6’ncı maddede ise üniversiteler ile amme kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafınca Resmi Gazete‘de yayımlanmak suretiyle gönderilen yönetmelik, bildiri ve öteki düzenleyici yönetimsel işlemlerin, anayasa ve mevzuata uygunluğunun inceleneceğinin, müsait bulunmayan yahut hukuka aykırılığı tespit edilen taslakların ise kuruma iadesine karar verilebileceğinin anlatım edilmiş olduğu açıklandı. Mevzubahis maddeye ilişik iptal isteminde, hukuka uygunluk yönünden cumhurbaşkanlığınca incelenmesinin yürütmenin hüküm organının yerine geçerek, özerk kurumlar üstünde yargısal kontrol yetkisi kullanmasına niçin olacağı ileri sürüldü.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, her iki kuralın da anayasaya müsait olduğuna ve iptal istemlerinin reddine hükmetti.

Mahkeme kararından

Yüksek Mahkeme‘nin sonucunda, kararnamenin 2’nci maddesiyle yürütme yetkisine haiz bir hikayenin düzenlenmiş olduğu, anayasanın cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesi yasaklanan bölümlerinde yer edinen temel haklar, fert hakları ve ödevleriyle siyasal haklar ve ödevler ile alakalı herhangi bir düzenlemeyi de içermediği anlatım edildi.

Anayasada Resmi Gazete’nin yayımına ilişik usul ve esasların kanunla düzenleneceğine dair herhangi bir yargı yer almadığı belirtilen kararda, Resmi Gazete’nin web ortamındaki haline hukuki tedavül tanındığı ve matbu ortamda yayımlanmasının mecburi tutulmadığı aktarıldı.

Resmi Gazete’nin her durumda web ortamında yayımının öngörülmesinin gözetilerek hukuki belirlilik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde ehemmiyet taşıyan konulardan önde gelen erişilebilirliğin sağlandığının aleni olduğu kaydedilen kararda, “Kuralla Resmi Gazete’nin matbu ortamda da yayımının yalnızca lüzum görüldüğü vaziyet ile sınırı olan tutulması üzere amme kaynaklarından tutum edilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmıştır. Bu yönüyle kuralın amme yararı haricinde başka bir gaye güttüğü söylenemez.” ifadesine işaret edildi.

Anayasa Mahkemesinin, iptali istenen 6’ncı maddeye ilişik tespitlerinde ise Resmi Gazete’de yayımlanması için gönderilen yönetmelik, bildiri ve öteki düzenleyici yönetimsel işlemler hakkındaki yapılacak incelemeye ilişik herhangi bir kanuni düzenlemenin varlığının tespit edilemediği, mevzubahis kuralın kanunda açıkça düzenlenen bir mevzuya ilişik olmadığı kaydedildi.

Kararda, dava mevzusu kuralda incelemeye ve iadeye mevzu işlemlerin neler olduğu ve hangi kurumlar tarafınca gönderilenlerin bu kapsamda yer almış olduğu açıkça belirtildiği anlatıldı.

İptali istenen 6’ncı maddeyle alakalı düzenleyici işlemler üstünde yapılacak incelemenin kapsamı, içinde ne olduğu ve incelemeyi meydana getirecek makamın belirtildiğine işaret edilerek, “Bu araştırma neticesinde Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına müsait bulunmayan düzenleyici yönetimsel işlemlerin kurumuna iade edileceği hükme bağlanmak üzere kuralın sınırları çizilmiştir.” tespiti yapılmış oldu.